Regulamin konkursu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin precyzuje warunki Konkursu

2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
Organizator – TRAPER, Nowe Opole, ul. Okrężna 32, 08-103 Siedlce

Uczestnik- osoba fizyczna, biorąca udział w niniejszym Konkursie
Konkurs - akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;
Regulamin - niniejszy dokument.

3. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszego komentarza pod postem konkursowym na oficjalnym profilu Facebook TRAPER.

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

§ 2. Okres trwania i zasady konkursu

1. Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia w serwisie Facebook do dnia 9.01.2022 g. 23:59. Zgłoszenia nadesłane później niż czas zakończenia konkursu nie będą brane pod uwagę przy wyborze Zwycięzcy.

2.Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w trakcie trwania konkursu umieszczą odpowiedź w komentarzu pod postem z informacją o konkursie i wykonają zadanie konkursowe. 

3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy firmy Traper ani członkowie ich rodzin.

4. Organizator informuje, że Konkurs, nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook, Instagram. Facebook i Instagram są znakiem towarowym zastrzeżonymi przez Facebook Inc. i Instagram, jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminów serwisów społecznościowych Facebook i Instagram. 

5. Serwisy Facebook i Instagram Inc. nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu. 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

§ 3. Przebieg konkursu

1. Aby przystąpić do konkursu należy:

a) zapoznać się z regulaminem konkursu

b) obserwować profil @TraperFishing

c) polubić grafikę konkursową

d) wykonać zadanie konkursowre, które polega na przekonaniu nas, że to akurat Wam powiniśmy przekazać nagrodę

 2. Zgłoszona do konkursu odpowiedź może być urozmaicona formą wizualną.

3. Każdy z uczestników konkursu może umieścić dowolną liczbę komentarzy.

§ 4.Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród

1. Nagrodą w Konkursie jest kołowrotek MAGNUM Feeder.

2. Ostateczny wybór najlepszej odpowiedzi zostanie dokonany w dn. 10.01.2022 r. przez jury powołane przez organizatora 

3. Jury wybierze zwycięzcę, którego komentarz na portalu społecznościowym Facebook uzna za najciekawsze, według własnych preferencji.

4. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

5. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę ufundowaną przez firmę Traper

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowanie w formie wpisu na portalu społecznościowym Facebook na profilu organizatora.

7. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę.

8. Zgłaszając się do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku przez Organizatora w celu jego umieszczania i publikowania:

- na stronie www.trapersiedlce.pl

- na profilach społecznościowych firmy (FB, Instagram, itp.)

- materiałach marketingowych (grafiki, katalog, ulotki itp.)

9. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i wydania nagrody.

 

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem "RĘKAWICE RACER"

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Pobierz katalog w formacie pdf